Sprawy cywilne

Kancelaria sporządza pozwy do sądów, odpowiedzi na pozwy, apelacje, skargi kasacyjne oraz wszelkie inne pisma procesowe wynikające z toku prowadzonego postępowania. Reprezentuje osoby prawne i klientów indywidualnych przed sądami we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym. Kancelaria udziela pomocy prawnej w dochodzeniu odszkodowań z tytułu popełnionych przestępstw, szkód komunikacyjnych, wynikających z zaistniałego uszczerbku na zdrowiu i innych.

Rozwody i sprawy rodzinne

Kancelaria udziela kompleksowej pomocy w sprawach rozwodowych, począwszy od przygotowania i skierowania pozwu do sądu (wraz z zebraniem materiału dowodowego), reprezentowania stron przed sądami, a także udziela pomocy w zakresie podziału majątku byłych małżonków, sporządza i opiniuje majątkowe umowy małżeńskie.

Ponadto świadczona przez kancelarię pomoc obejmuje:

 • sprawy o ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy dotyczące uregulowania kontaktów z dziećmi,
 • sprawy związane z ustaleniem bądź zaprzeczeniem ojcostwa i macierzyństwa,
 • sprawy o alimenty (również w stosunku do osób przebywających poza granicami kraju),
 • sprawy o przysposobienie, jego rozwiązania lub unieważnienie,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy w zakresu aktów stanu cywilnego,
 • sprawy związane z orzeczeniami zagranicznymi.

Sprawy spadkowe

Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące:

 • stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym,
 • działu spadku,
 • ogłoszenia i stwierdzenia nieważności testamentu,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku.

Formułowanie umów, uchwał i ugód

Kancelaria współpracuje z klientami i partnerami w zakresie wypracowania porozumień kończących sprawy cywilne, przygotowując projekty ugód. Formułuje i opiniuje umowy i uchwały stron, które reprezentuje, dokładając staranności w eliminowaniu ewentualnych zagrożeń dla klienta.

Kancelaria oferuje stałą obsługę prawną firm, jak i zleceniodawców indywidualnych. Jej działalność obejmuje prawo gospodarcze, cywilne, prawo pracy i prawo karne. Kancelaria świadczy usługi w zakresie doradztwa prawnego, windykacji i zabezpieczenia należności oraz ich egzekucji. Przygotowuje powództwa i popiera je przed sądami w zakresie roszczeń cywilno-prawnych w szerokim tego słowa znaczeniu, w tym dotyczących nieuczciwej konkurencji. Opiniuje i przygotowuje umowy, uchwały oraz prowadzi negocjacje.