paragraph_sign_grayBG

Sprawy karne

Kancelaria udziela konsultacji i porad prawnych w zakresie prawa karnego. Zapewnia pełną obsługę w trakcie postępowania przygotowawczego i sądowego na każdym etapie procesu oraz we wszystkich instancjach odwoławczych, również przed Sądem Najwyższym. Występuje jako obrońca klienta w postępowaniach dotyczących przestępstw, wykroczeń oraz przestępstw karno – skarbowych. Uczestniczy w postępowaniach wykonawczych, składając wnioski i zażalenia w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie lub przerwę w wykonaniu orzeczonej kary, zatracie skazania i ułaskawienie, udzielenie zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.